Projekt Focus on Impact

Cieľom projektu Focus on Impact je vytvoriť inovatívny balík služieb prostredníctvom zapojenia, výmeny a prepojenia odborníkov zo Slovenska, Maďarska a medzinárodne. Projekt sa zameriava na investovanie so spoločenským dopadom, ale pri jeho spustení v septembri 2022 bolo rozhodnuté rozšíriť záber tohto konceptu v niekoľkých smeroch. Na jednej strane sa naším nadradeným, spoločným cieľom stáva uľahčenie mnohostrannej, viacstranne zameranej spolupráce medzi podnikmi a organizáciami so sociálnym poslaním (sociálnymi podnikmi a mimovládnymi organizáciami), a to nielen z hľadiska financovania, ale aj z hľadiska mnohostrannej, viacstranne zameranej spolupráce pri zdieľaní zdrojov. Na druhej strane chceme prepojiť zameranie na dopad projektov s trendom udržateľnosti, pretože sme presvedčení, že rastúce nariadenia ESG a rámce vykazovania/hodnotenia vytvárajú pre zainteresované strany príležitosti na dosiahnutie novej úrovne vytvárania spoločenského a environmentálneho dopadu prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.

Cieľom projektu bolo identifikovať kľúčové oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj oblasti. Ako prvý krok procesu mapovania sme zorganizovali fokusové skupiny v Maďarsku a na Slovensku, do ktorých sme zapojili zainteresované strany aktívne v oblasti udržateľnosti a vytvárania spoločenského dopadu, zodpovednosti podnikov, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Počas diskusií sme však nekreslili len mapu udržateľnosti, neidentifikovali sme kľúčových aktérov a nástroje, ale mapovali sme aj spoločné hodnoty a kľúčové oblasti nedostatkov. Jednou z najdôležitejších z nich bola chýbajúca komunita, ktorá je prekážkou novej spolupráce, osvojovania si nových nástrojov a metód a osvedčených postupov, ako aj vytvárania spoločného jazyka naprieč sektormi.

Na základe toho sa hlavným cieľom projektu Focus on Impact stala podpora udržateľnosti, známej aj ako pozitívne a udržateľné vytváranie sociálneho/environmentálneho dopadu, medzisektorovým spôsobom, so zameraním na podporu spolupráce medzi podnikovými a sociálne zameranými organizáciami v Maďarsku a rozhodovanie zamerané na dopad a budovanie komunít individuálnych a rodinných investorov (sociálnych) zdrojov na Slovensku. Výsledkom projektu je táto webová stránka, na ktorej predstavujeme mapu udržateľného vytvárania sociálneho/environmentálneho dopadu (ekosystému), ktorá pomáha rôznym aktérom rozpoznať a určiť ich úlohy, identifikovať ďalšie zainteresované strany a tiež konkrétne osvedčené postupy, nástroje a metodiky, ktoré fungujú.

Na webovej stránke sú tiež prezentované služby týkajúce sa kľúčových oblastí, ktoré majú osobitný význam pre vytváranie dopadu, čo na súčasnej úrovni vyspelosti pomôže návštevníkom stránky vstúpiť do komunity zainteresovaných strán v oblasti udržateľnosti tým, že budú realizovať programy vo svojich vlastných oblastiach, využívať dostupné zdroje a prispôsobovať nástroje a metódy, ktoré sú jednoznačne schopné vytvárať pozitívny dopad a podporovať úsilie o udržateľnosť.

Naším cieľom je preto prispieť k šíreniu prístupu udržateľnosti oslovením tých aktérov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v hospodárskom živote a vo verejnej politike. Medzi takéto subjekty patria mimovládne organizácie, neziskové organizácie, sociálne podniky a sociálni inovátori, pre ktorých je uplatňovanie udržateľnosti príležitosťou na širšie uplatnenie ich hodnôt, úspechov a znalostí. Naším cieľom je poskytnúť im platformu na vytváranie sietí a kontaktov, najmä na rozvoj a predaj ich vlastných služieb a riešení.

Naším cieľom a poslaním je osloviť miestne komunity a samosprávy, identifikovať ich úlohy a povinnosti, zvýšiť povedomie a zviditeľniť ich aktivity, ktoré vytvárajú dopad.

Chceme tiež osloviť rôzne skupiny odborníkov v oblasti udržateľnosti, často z veľkých spoločností. Sú to ľudia s najväčšími skúsenosťami a najaktuálnejšími znalosťami najnovších trendov, ktorí majú bohaté skúsenosti v mnohých oblastiach udržateľnosti. Či už ide o reporting, audit, komunikáciu, komunitné programy, budovanie značky zamestnancov, realizáciu environmentálnych alebo sociálnych programov a mnoho ďalších oblastí súvisiacich s udržateľnosťou. Platforma im umožňuje informovať o svojom profesionálnom rozvoji a úspechoch a využiť svoje znalosti a nápady na vytváranie a prispôsobovanie nových projektov presahujúcich hranice organizácie, ktoré majú ešte širší dosah a dosah.    

V neposlednom rade stránka, mapa a vytvorené služby ponúkajú poradenstvo, nástroje a možnosti kontaktov pre jednotlivcov a organizácie, ktoré financujú alebo plánujú financovať činnosti, organizácie a inštitúcie vytvárajúce sociálny/environmentálny dopad. Veríme, že vedomým a často kombinovaným využívaním svojich finančných zdrojov môžu znásobiť svoj sociálny/environmentálny dopad.

Projekt bol financovaný z programu Európskej únie ERASMUS+ pre malé partnerstvá. Zmluva: 2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.